Agent product banner

نمایندگی عرضه محصولات مبین نت از طریق اخذعاملیت (ریسیلر) ثبت نام و نصب تعهدی

باتوجه به کسب مجوزهای لازم، شرکت کرمانیک مجاز به ایجاد شبکه فروش از طریق اعطای نمایندگی و عاملیت ثبت نام و نصب تعهدی از سوی شرکت ارتباطات مبین نت می باشد. مزایای اخذ نمایندگی از کرمانیک دارای مراتبی ست که به برخی از آنها اشاره می شود:

1- سهولت فرایند درخواست و ثبت نمایندگی و انعقاد قرارداد و زمان کوتاه طی مراحل قراردادی تا آغاز کار.

2- سهل بودن سپردن وثایق نقدی و غیر نقدی و تلفیقی

3- عدم مواجه با مشکلات مربوط به قراداد پیمان از جمله بیمه تامین اجتماعی و از این دست.

4- در دسترس بودن محصولات و  سرعت انتقال آن در مقایسه با روند شرکتی.

5- امکان اخذ نمایندگی در سراسر کشور بدون محدودیت های منطقه ای.

6- امکان فعالیت بدون داشتن مکان کسبی یا مجوزهای کسبی برای افرادی که از شرایط لازم برخوردار نیستند.

7- سرعت در فرآیند دریافت کارمزدهای ماهیانه و سهل الوصول بودن آن.

8- برخورداری از مزایای تبلیغاتی اعم از منطقه ای و محلی و امکان مشارکت در تبیلغات محیطی .

9- استفاده از امکانات جمعی مجموعه در فعالسازی سرویس مشترکین و سهولت روند فعالسازی اشتراک از طریق گروه اپراتورهای فعالسازی.

و مزایای بسیاری دیگر که در استمرار فعالیت مورد توجه همکاران قرار خواهد گرفت.

برخی از ضوابط و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد :

1- دوره قرارداد یکساله و قابل تمدید به دفعات خواهد بود.

2- متقاضی می بایست توان تأمین حداقل وثایق مورد نیاز شرکت بمنظور دریافت تجهیزات امانی را داشته باشد.

درحال حاضر وثایق مربوط به نمایندگی ثبت نام و  نصب شامل دوبخش می باشد که هردو از متقاضی اخذ می گردد :

الف : مبلغ حداقل دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان وجه نقد که پیش از انعقاد قرارداد عیناً می بایست به حساب شرکت کرمانیک نزد بانک اقتصاد نوین واریز و رسید آن ضمیمه قرارداد گردد.

ب : یک فقره چک صیادی به مبلغ هشتصد میلیون ریال معادل هشتاد میلیون تومان در وجه شرکت کرمانیک با تاریخ سررسید 3 ماه بابت خرید کالا پس از قرارداد که می بایست در سامانه بانکی متقاضی ثبت و مورد تایید قرارگیرد.

قابل ذکر است مبالغ تعیین شده فوق حداقل وثایق مورد نیاز می باشد و هرمیزان مقدار وثایق بیشتر باشد به همان نسبت سقف اعتبار دریافت تجهیزات امانی نماینده در مواقع مورد لوزم بیشتر خواهد بود. سقف مجموع وثایق از مجوع 4 میلیارد ریال نمی تواند بیشتر باشد.

3-چنانچه اعطای نمایندگی فقط در خصوص ثبت نام باشد و متقاضی درخصوص نصب درخواست همکاری نداشته باشد، باتوجه باینکه تجهیزاتی به متقاضی تحویل نمی گردد بطور طبیعی میزان و نوع وثیقه مربوطه متفاوت و به شرح ذیل میباشد.

الف : یک فقره سفته بابت حسن انجام کار به مبلغ پانصد میلیون ریال دروجه شرکت کرمانیک با سررسید عندالمطالبه.

4- وثایق نماینده پس از پایان دوره قرارداد و تسویه حساب کامل در یک دوره سه ماهه و انقضاء آن قابل استرداد خواهد بود.

5- امضاء سند عدم افشاء و حفظ محرمانگی جز لاینفک قرارداد می باشد و می بایست  توسط متقاضی مورد امضاء قرار گیرد.

6- متقاضی می بایست نسبت به امضاء امانت نامه و تعهدنامه رعایت ضوابط و دریافت تجهیزات امانی اقدام و نسبت به گواهی امضاء ثبت شده ذیل آت در دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید.

7- هرگونه گران فروشی، عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های ثبت نام و فروش و عدم رعایت مقررات راجع به نصب و تحویل سرویس به مشترکین، تأخیر در استرداد تجهیزات امانی پس از درخواست از سوی شرکت مشمول جرایمی که جدول جرایم مربوطه ضمیمه و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود و به امضاء متقاضی خواهد رسید. 

8-متقاضی می بایست در دوره های مجازی مربوط به نحوه ثبت نام از متقاضیان، آشنایی با مودم ها و یرویس های مبین نت در ابتدا و در طول دوره همکاری شرکت نماید.

9- ثبت و انعقاد قرارداد منوط به ثبت وثایق و گواهی وصول آن نزد واحدهای مالی و اسناد عوامل می باشد.

10- حداکثر دوره زمانی نگهداری تجهیزات امانی نزد نماینده 45 روز می باشد و نماینده تحت هیچ شرایطی نمی تواند، تجهیزات آزاد را بیش از این دوره نزد خود نگهداری کند و در صورت عدم فروش باید نسبت استرداد تجهیزات پیش از پایان دوره اقدام و تجهیزات با تاریخ جدید دریافت نماید.

11- هزینه ارسال تجهیزات و استرداد آن به عهده نماینده خواهد بود.

12- مجموع فرآیند اعطای نمایندگی از آغاز تا پایان حداکثر یک ماه تمام شمسی می باشد و تاریخ آغاز فعالیت هرنماینده ایتدای ماه شمسی پس از انعقاد قرارداد می باشد.