همکاری با ما در بخش پیمان کارشناسی نصب و تحویل سرویس LTE مبین‌نت

از آنجائیکه نصب و تحویل سرویس اشتراک به متقاضیان بصورت برون‌سپاری صورت می پذیرد، علاقه مندان به همکاری در زمینه نصب و تحویل سرویس اینترنت به متقاضیان در نقاط مختلف کشور به شرط احراز توانایی انجام فعالیت و دارا بودن شرایط لازم می‌توانند با عاملیت ثبت نام و نصب تعهدی شرکت ارتباطات مبین‌نت بصورت پیمانکاری و پروژه‌ای همکاری نمایند.

شرایط شخصی کارشناس مورد نظر : 

1- آشنایی حداقلی با مبانی کامپیوتر و اینترنت.

2- برخودار از روابط عمومی مناسب و حسن اخلاق و توانایی ارتباط با متقاضیان.

3- توانایی معرفی ضامن معتبر و سپردن وثیقه کافی جهت دریافت تجهیزات امانی.

4- فاقد سابقه سوء پیشینه کیفری.

5- فاقد اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان.

6- دارا بودن وسیله نقلیه اعم از موتور یا خودور جهت مراجعه به نشانی های اعلامی.

7- دارا بودن گوشی اندرویدی مناسب جهت انجام فعالیت و فعالسازی سرویس مشترک.

 

شرایط عمومی پیمان مورد نظر :  ( بازه زمانی هر نصب بطور متوسط در صورت مهارت کارشناس 45 دقیقه می‌باشد )

1- نشانی مورد نظر از طریق شبکه اجتماعی (درحال حاضرتلگرام) در اختیار کارشناس قرار خواهد گرفت.

2- کارشناس پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت 60 دقیقه از دریافت نشانی با متقاضی تماس حاصل نموده و نتیجه تماس و ساعت هماهنگ شده جهت حضور در محل را باطلاع عاملیت برساند.

3- کارشناس ضمن درج تیکت در گروه نصب (درحال حاضر درتلگرام) با در دست داشتن انواع تجهیزات در محل مشترک حاضر و براساس آموزش های داده شده نسبت به امکان سنجی اقدام و نتیجه را بصورت برخط باطلاع اپراتور مربوطه برساند.

4- درصورت استاندارد بودن سیگنال پس از کسب مجوزاز اپراتور مربوطه مبادرت به احراز هویت متقاضی و ارسال مستندات هویتی و مستندات نصب به اپراتور نموده و پس از فعالسازی نیز مستندات مورد نظر و فرم گزارش نصب را به اپراتور مربوطه بصورت برخط ارائه خواهد نمود.

5- کارشناس نسبت به تحویل مودم به مشترک و ایجاد و فعالسازی صفحه مشترکین و ارائه توضیحات تکمیلی و آموزشی به مشترک اقدام خواهد نمود.

6- پس از پایان فعالیت کارشناس پیمانکار اجرت فعالیت خود را به میزان تعیین شده از مشترک (درحال حاضر بصورت خالص 175 هزار تومان)  دریافت می‌نماید و رسید آن را در صورت درخواست به مشترک ارائه خواهد نمود.

7- فعالیت پیمانکار براساس برون سپاری خدمت بوده و  کاملا بصورت قرارداد پیمانکاری خواهد بود و عاملیت هیچگونه تعهد استخدامی و بیمه ای و روابط کارگر و کارفرمایی با کارشناس نخواهد داشت.

8- در خصوص نصب های ناموفق در صورتیکه میزان سیگنال دریافتی استاندارد باشد و متقاضی به هردلیل از خرید منصرف گردد ملزم به بخشی از مبلغ اجرت نصب (درحال حاضر 100 هزارتومان) به کارشناس خواهد بود.

9- درصورتیکه براساس مستندات سیگنال دریافتی در محل مشترک کمتر از مقادیر استاندارد باشد، نصب انجام نخواهد شد و اجرت برای فعالیت کارشناس در نظر گرفته نخواهد شد. ( میزان اینگونه نصب ها حداکثر از بیش از 5درصد فعالیت ماهیانه تجاوز نمی نماید)

10- در صورت تأخیر کارشناس پیمانکار در تماس با متقاضی یا حضور در محل، گرانفروشی و اخذ وجوه مازاد، تأخیر در استرداد تجهیزات و سایر موارد که در شرایط حین قرارداد خواهد آمد پیمانکار مشمول جریمه خواهد شد.

درصورت تمایل به همکاری فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

(قابل ذکر و بدیهی است پرکردن این فرم هیچگونه تعهدی مبنی بر انعقاد قرارداد برای شرکت ایجاد نمی نماید.)